วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเช็คระยะทางและซ่อมบำรุง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7787 สระแก้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างรถแบ็คโฮ ,รถไถ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำดินในทางสาธารณะประโยชน์บางส่วนออกจากที่ดินของประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน และดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3129 สระแก้ว ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5282 สระแก้ว เนื่องจากสายไฮดรอลิกแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข แมว ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 6327 สระแก้ว ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินผาสุกในความดูแลของ อบต.วัฒนานคร (1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง