วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-5282 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3129 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินผาสุก ในความดูแลของ อบต.วัฒนานคร (1 พฤศจิกายน 2564-15 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต.วัฒนานคร (1 พฤศจิกายน 2564-15 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์กองคลัง อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง