องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
ประวัติและความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ทางทิศตะวันออก     ของอำเภอวัฒนานคร  อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอวัฒนานครประมาณ  2  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  123,750 ไร่  หรือ  198   ตารางกิโลเมตร
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลวัฒนานครเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒   ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๓๙   โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร   ดังรายนามต่อไปนี้

 
 
1.   นางขวัญเรือน   เทียนทอง 
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ 2540 - 2544
 
  2.   นายมานิต   อุ้มแก้ว

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ 2545 - 30 มิถุนายน 2548

 
  3.  นายมานิต  อุ้มแก้ว ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ตั้งแต่ 15  สิงหาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552  
 
  4. นายประยูร  เรียเต็ม ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ตั้งแต่6 กันยายน  2552 - 30 กันยายน 2564