องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
 
การเปิดเผยข้อมููลสาธาณะ
 
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
-
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แผนการดำเนินงาน
-
แผนดำเนินงานประจำปี
-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
- มาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
- สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  -
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
-
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
-
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 - 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 - 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
-
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน