องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
หัวหน้าส่วน
 
นางณภัทร  โพธิ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
โทร  095-554-7454
 
 


นางพชร  ศรีนาครองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร


 
โทร  086-121-3925
 
 


นายธวัชชัย  พันนาม

นางสาวชลิตา สินปรุ

 ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

ครู
โทร  
รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง

รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา

 
 
โทร  09ุ6-901-9028
โทร  089-788-1750