องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานปลัด
 
   
   
    นางณภัทร โพธิ์รัตน์    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
     

   
   

นางพชร   ศรีนาค

   
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
 
 
 
 
   

นายธวัชชัย พันนาม

   
   

  หัวหน้าสำนักปลัด

   
         
งานบริหารงานทั่วไป   งานนโยบายและแผน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานกฎหมายและคดี
       
 

 

   
นางสาวจิตสุภา  ตั้งเทียมพงษ์

นายเกรียงศักดิ์ พิชัยกาล นางธรรญชนก  สมลักษณ์
นายธนะวัชร์  หีตสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักพัฒนาชุมชน
 นิติกร
         
นายทวิช  วันสาสืบ
    นางสาวทิญากร  โตจันทร์
 
เจ้าพนักงานธุรการ      ผช.นักพัฒนาชุมชน  
    งานป้องกัน
   
 
 

 
นายณรงค์ พับพา   "..................."
นายณัฐพล  จิวราช
 
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
 
     
นางวิไล สำลี    นายสุวิทย์  สิงห์ทองดา
   
แม่บ้าน   พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
   
   
 
 
 นายจักรพันธ์  จงผสม
 
   
 คนงาน  
   

 

 
นายชัยรัตน์  พูลแสง  

 
ยาม