องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
กองช่าง
 
"..................."
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
งานผังเมือง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


นายนาทิน  เจริญสุข

พนง.ขับรถบรรทุกขยะ
   
งานสาธารณูปโภค  
 
 นายไพรศาล ผังรักษ์ นายองอาจ  ชำนาญปืน
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงานประจำรถขยะ
 
นายสมาน  บุญเกิด
 
 พนง.ขับรถกระเช้าไฟฟ้า  
 
 
นางสาวกาญจนา  สาลัน
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ