องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
กองการศึกษา
 
 
 
 
- รอบันทึกข้อมูล -
 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
 
 งานบริหารงานการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 นางพนิดา หล้าจางวาง
นางสาวชลิตา สินปรุ
 นางสมจิตร พลแมน
 นักวิชาการศึกษา
ครู
 ครู

 
นายวิศรุธ  ชมเชย
นางสาวศันสนีย์ พันธชาต  
เจ้าพนักงานธุรการ ครู  
 

   นางสาวนิชาพันธ์ เชียงจันทร์  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     
   
  นางสาวชฎษพร แสงวงศ์  
  ดูแลเด็ก  
     
   
  นางสมหมาย  สุวิรัตน์  
  แม่บ้าน