วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม. 11 บ้านหนองคลอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เสื้อกันเปื้อนพร้อมสกรีน (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้สำหรับแนวรั้วเขตของอบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้สำหรับแนวรั้วเขตของอบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮโครงการกำจัดวัชพืชคลองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลฃครุภัณฑ์ 701-65-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (งานสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง