วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลมสีฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมสกรีนหรือพ่นตราหน่วยงาน จำนวน ๑๐๐ถังๆละ ๑,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเส้นทางรับเสด็จ(ทางเข้ากองบิน 3) บ้านหนองแสง ม.12 ในโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม พร้อมติดตั้งในโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางรับเสด็จ และภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารแก่นักเรียนและประชาชนที่มารับเสด็จ จำนวน 500 กล่องๆละ 70 บาทโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ(ธง,เสาธง,ถุงดำ,สมอบก)โครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติรับเสด็จ พร้อมติดตั้งและประดับตกแต่ง โครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ตามเส้นทางรับเสด็จโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตีเส้นจราจรทางร่วมทางแยกโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเส้นทางรับเสด็จ จำนวน ๑ สาย ในโครงการเตรียมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง