วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์กองช่าง อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินผาสุก ในความดูแลของ อบต.วัฒนานคร(24 พฤศจิกายน -29 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต.วัฒนานคร (24 พฤศจิกายน -29 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับงานสำนักงานของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในเขต อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.วัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง