องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


 


รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบใบประกาศเกียรติคุณให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในวันที่ 24 ธันวาคม 2563เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว