องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
  1.1    พัฒนาระบบการคมนาคม  ขนส่ง  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  สะพาน
 

1.2    ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  คอนกรีต  สะพาน ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนถนนลูกรัง  คอนกรีต 
สะพานเพื่อใช้ในการคมนาคม

  1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น  ไฟฟ้า   ประปา   โทรศัพท์
  1.4  พัฒนาระบบคลองส่งน้ำ  ฝ่ายกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร  การอุปโภคบริโภค
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาสังคม  การศึกษาและประชาชนให้มีคุณภาพ
  2.1     การให้ความรู้แก่ประชาชน  เช่น  เรื่องการเกษตร    อาชีพต่างๆ  
  2.2    พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  และการนันทนาการ
  2.3    การมีส่วนร่วมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาของเด็ก  เยาวชนในชุมชน
  2.4   พัฒนาด้านการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตร
  3.1    การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  และเสริมสร้างรายได้
  3.2   สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ
 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
  4.1  พัฒนาระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครโดยยึดหลัก ธรรมมาภิบาล  และการบริหารจัดการที่ดี
 

4.2   สนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมทำ  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม อาชีพ 

 

4.3   สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวัฒนานคร