องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม.


--ประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม.

--ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

(โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.วัฒนานคร)

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการนิเทศงานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จึงกำหนดจัดประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

--ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัฒนานคร ศูนย์ที่ 2 (องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

🙏ขอขอบคุณ🙏

นางศิรทิพย์ ภาครีสมบัติ ผอ.สสว.2 ชลบุรี พร้อมคณะ

นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว นางรัชนี ยอดรัก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

จ่าสิบเอกชรินทร์ อยู่ถาวร ที่ปรึกษาภาคประชาชนและภาคีเครื่อข่ายทุกท่าน

#บูรณาการด้วยใจ

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-25