องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
กองช่าง

  นางพชร  ศรีนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวัฒนานคร
รักษาการ ผอ.กองช่าง
 
   
งานผังเมือง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


นายนาทิน  เจริญสุข

พนง.ขับรถบรรทุกขยะ
   
งานสาธารณูปโภค  
 
 นายไพรศาล ผังรักษ์ นายองอาจ  ชำนาญปืน
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงานประจำรถขยะ
 
นายสมาน  บุญเกิด
นายไพรฑูรย์  ลาขุมเหล็ก
 พนง.ขับรถกระเช้าไฟฟ้า  คนงานประจำรถขยะ
 
 
นางสาวกาญจนา  สาลัน
นายนิพิฐพนธ์  ชูศรีนาค
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงานประจำรถขยะ