องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ทางทิศตะวันออก     ของอำเภอวัฒนานคร  อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอวัฒนานครประมาณ  2  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  123,750 ไร่  หรือ  198   ตารางกิโลเมตร
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลวัฒนานครเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒   ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๓๙   โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร   ดังรายนามต่อไปนี้

 
 

 

1.   นางขวัญเรือน   เทียนทอง 

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ 2540 - 2544

 

2.   นายมานิต   อุ้มแก้ว

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ ตั้งแต่ 2545 - 30 มิถุนายน 2548

 

3.  นายมานิต  อุ้มแก้ว

ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ตั้งแต่ 15  สิงหาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552

ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ตั้งแต่6 กันยายน  2552 - 30 กันยายน 2564

4. นายประยูร  เรียเต็ม

 

5.นายอภิสิทธิ์  ปิ่นศิริวัฒนา

ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน  2564 - ปัจจุบัน