องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
        การเกษตร
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกอบอาชีพทำนา , ทำไร่ , ทำสวน