องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 
  การศึกษา
  - มีสถานศึกษาในสังกัด  สปช.      จำนวน   2   แห่ง
 
ลำดับที่
สถานศึกษาในสังกัด สปช.
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
 
 
1.
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
10
118
 
 
2.
โรงเรียนเนินผาสุก
10
171
 
 
รวม
20
289
 
 
  - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน      5   แห่ง
 
ลำดับที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
 
 
1.
บ้านหนองคุ้ม
1
18
ถ่ายโอนจากพัฒนาชุมชน  
 
2.
บ้านทางหลวง
1
18
 
 
3.
บ้านหนองแสง
2
26
อบต.จัดตั้งเมื่อ 2549  
 
4.
บ้านหนองคลอง
1
26
อบต.จัดตั้งเมื่อ 2549  
 
5.
บ้านโนนจิก
1
18
อบต.จัดตั้งเมื่อ 2549  
 
รวม
6
106
 
 
  หน่วยงานในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 

          โรงพยาบาลวัฒนานคร , สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร , ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดสระแก้ว , กรมทางหลวงชนบท , โรงเรียนบ้านเนินผาสุก , โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก , มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว , สหกรณ์น้ำมันบางจาก , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวัฒนานคร , วัดโนนจิก , วัดทางหลวง , วัดหนองคลอง,วัดหนองคุ้ม,โรงสีชุมชนบ้านหัวช้าง