องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

เรื่องประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ