องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]
22 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]
23 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 13 ม.ค. 2564 ]
24 รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]
25 ประกาศ เรื่อว ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]
26 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
27 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ธ.ค. 2563 ]
28 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]
30 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา [ 1 ธ.ค. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17