องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2564 ]83
62 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]75
63 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]69
64 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]78
65 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 13 ม.ค. 2564 ]28
66 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 13 ม.ค. 2564 ]88
67 รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]83
68 ประกาศ เรื่อว ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]81
69 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]79
70 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ธ.ค. 2563 ]74
71 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]72
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]75
73 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 4วิธีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]29
74 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา [ 1 ธ.ค. 2563 ]84
75 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]79
76 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]74
77 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]70
78 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]76
79 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2563 ]75
80 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ต.ค. 2563 ]74
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11