องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 กฏหมายและระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]73
82 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]78
83 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]83
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]78
85 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2563 ]77
86 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2563 ]81
87 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 9 ก.ย. 2563 ]80
88 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2563 ]83
89 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม [ 28 ส.ค. 2563 ]78
90 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]78
91 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]84
92 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]80
93 ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]76
94 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]88
95 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 14 เม.ย. 2563 ]83
96 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 / 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]84
97 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]79
98 ประกาศ เรื่อง มาตรการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 19 มี.ค. 2563 ]27
99 รายงานตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๒ ของอบต.วัฒนานคร [ 11 มี.ค. 2563 ]94
100 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]82
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11